Polityka RODO

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Administratorem danych osobowych jest Joule Polska sp. z o. o. w Kraśniku ul. Kolejowa 10D, 23-200 Kraśnik NIP: 715-193-48-91

tel.: +48 721 009 090 e-mail: pawel@joule-pl.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1. zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem oraz

dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji,

2. wykonywania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych – przez czasniezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych,

3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej – przez czas niezbędny do realizacji prawnieuzasadnionego interesu Administratora, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Państwa sprzeciwu, zaś w przypadku gdy prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni – do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu,

4. w przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu Państwu informacji o produktach sprzedawanych przez Administratora, promocjach, cennikach i innych informacjach i wydarzeniach promocyjnych za pomocą wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych ze Panią/Panem – do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych.

Nie będą podlegali Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

Podstawą prawną przetwarzania w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

(informacja dot. przetwarzania danych osobowych kontrahentów)

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

ODBIORCY DANYCH

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

95/46/WE (dalej: RODO) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków.

Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego oraz budowania relacji i wizerunku.

Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Pani/Pana adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez ADO na podstawie wskazanych powyżej oraz innych przepisów obowiązującego prawa w okresie realizacji celów przetwarzania.

Odbiorcami państwa danych mogą być nasi pracownicy na podstawie upoważnień lub przedstawiciele, podwykonawcy (podmiotyprzetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, teleinformatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, podmioty zobowiązane do naprawienia szkody, podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, organy i instytucje państwowe, organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Przysługują Pani/Panu dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe:

1. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to mogą Państwo zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją;

2. na potrzeby marketingu bezpośredniego, to mogą Państwo zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.

 

DODATKOWE INFORMACJE

PEŁNE NAZWY AKTÓW PRAWNYCH UŻYTYCHPOWYŻEJ

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy .

Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich / planuje przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

• Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

 

Copyright © Joule Polska - podgrzewacze ze stali nierdzewnej 2019.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj»